شیرین هوشیاری در دیدار دوم با دکتر احمدی نژاد: زمانی که پدرم شهید شد تنها ۵ سال داشتم. بعد از آن همیشه آرزو می کردم پدر داشته باشم. از روزی که احمدی نژاد را پیدا کردم، همیشه فکر می کنم پدر دارم . پدر جان برایت آرزوی سلامتی وموفقیت می کنم و افتخار می کنم که شجاع ترین مرد ایران هستی.

IMAGE634725911460403270