96548

هر کاری که با عشق ورزی همراه باشد ماندگار و اثرگذار شده و به انسان نشاط می بخشد، از بین همه مسئولیت های اجتماعی برخی مسئولیتها هستند که ایفای آنها بدون عشق ورزی به هیچ وجه ممکن نیست و از جمله این مسئولیت ها می توان به شغل آتش نشانی اشاره کرد.
اساس کار آتش نشانان بر عشق ورزی به جامعه و انسانها استوار است، آنچه موجب عشق و علاقه مردم به آتش نشانان است عشقی است که در وجود آنها برای نجات انسانها وجود دارد. اگر عشق به نجات انسانها نباشد آتش نشان جانشان را برای نجات جان انسان های دیگر به خطر نمی اندازند، عشق ماموران آتش نشانی به انسان ها و نجات جان آنهاست که مردم را دلگرم می کند نه امکانات و ابزار آتش نشانی.

شما آتش نشانان باید قدر کار خود را بدانید که گذشتن از جان برای نجات جان دیگران از عالی ترین مراتب ایثار است که بدیل ندارد، کار شما ارزشمندترین خدمات انسانی است و آنچه که حیثیت و شخصیت انسان ها را شکل می دهد و آنچه از انسان برای آینده باقی می ماند خدماتی است که به دیگران انجام می دهد.

به عنوان خادم کوچک مردم از عشق ورزی شما به دیگران و خدمات ارزشمندی که انجام می دهید تشکر می کنم و از خداوند می خواهم در ازای زحماتتان اجری به شما بدهد که دلهایتان را شاد کند.

۹ آذر ۱۳۹۰/چهارمین دور از سفرهای استانی، شهر تهران