ARMN1606

الگو و معیار ما برای ساختن (تربیت انسان) چیست؟ باید الگو و معیاری در برابر ما باشد. در تعلیم و تربیت وقتی ما کلاس می‌رویم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم الگویی در برابر ما هست.

این الگو را روی کاغذ در قالب کلمه تصویر می‌کنیم.

این الگو کدام است؟ یک قهرمان ورزشی؟ یک دانشمند هسته‌ای؟ یا نه.کسی است که از دید ما از مرز کنکور عبور کرده و در یک رشتۀ خوب رشتۀ مهندسی، پزشکی و حقوقی قبول شده است. این همان نقطۀ متعالی است؟ آیا با این می‌شود یک کشور را پیش برد؟

باز پاسخ روشن است. برای رسیدن به انسان‌های طراز جامعۀ مهدوی باید نگاه‌ها به سمت خود انسان‌‌ کامل و امام عصر (عج) معطوف بشود. خدای متعال او را الگو قرار داده و به عنوان طراز و معیار ارزیابی حرکت انسان‌ها قرار داده است. این کلام پیامبر عزیز ماست که فرمود: انا مدینه العلم و علی بابها. کسی که علم می‌خواهد، باید از این دروازه وارد بشود. اگر کسی محبت هم بخواهد، باید از این دروازه وارد بشود.

بعضی‌ها سؤال می‌کنند که در این اوضاع درهم ریختۀ عالم، امام وقتی ظهور می‌کند، چگونه می‌خواهد این دنیا را جمع و جور کند؟ پاسخش به نظرم روشن است. اول دروازه‌های علم را باز می‌کند و بعد هم دریچه‌های جاری محبت را در جامعه منتشر می‌کند. اصلاً پیامبر و انسان کامل یعنی علم و محبت؛ یعنی همۀ علم و همۀ محبت؛ یعنی تجلی همۀ علم و رحمت و محبت خدا.

۴ مرداد ۱۳۹۰