امام علی1

خورشید وجود امیرالمومنین آنقدر درخشان است که علیرغم عقب ماندگی مردم زمان خودش همچنان می درخشد و دل های عدالت خواهان را گرما می بخشد.

باید ببینیم مردم زمان امام علی علیه السلام چقدر توانستند امام را درک کنند و چقدر توانستند ظرفیت همراهی با امام را در خود ایجاد کنند؟

به نسبت یک فرد حجم آبادی که امام انجام داده است بی نظیر است، بخشندگی را ببینید، وقتی ضربت زدند و امام در بستر است، می گوید  معادلش را برای ضربت زننده ببرید.

یک نفر در این عالم بیایید بگوید ما به در خانه ی حضرت علی(ع) و فرزندانش رفتیم و دست خالی برگشتیم! امام مظهر بخشندگی خداست. واجب کرده بر خودش بخشندگی را!

امام تجلی عزت و کرامت خداست، عزت امام یک عزت درونیست، متکی به حقیقت درونی امام است.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ / شهر بابل