50425شما همه عاشقان امام رضا(ع) هستید. ذهنتان را ببرید بیرون برید توی حرم امام چه خبر است. از نقاط گوناگون ایران و جهان عاشقان مشمول گفتگو با امام هستند. هر کس با یک زبان، یک نگاه، یکی داره با امام صفا و عشق‌بازی می‌کنه. یکی درخواست‌هایش را مطرح می‌کنه. از درخواستهای جزیی تا جهانی و بین المللی چه خبره در حرم.
از حرم بیاییم بیرون. در شهر مشهد چقدر آدمهایی هستند که در حرم نیستند اما دارند با امام گفتگو و عشقبازی می‌کنند.
از مشهد بیاییم بیرون بیاییم ایران. همین الان چند میلیون نفر مشغول گفتگو با امام هستند. از ایران بریم بیرون برید در کل کره زمین چقدر الان داره با امام گفتگو می‌کنه. همه اینها یک باور قطعی دارند. که امام حرف آنان را می‌شنود و پاسخ مناسب را می دهد.
هرکس با امام صحبت می کند. احساس آرامش می کند احساس نشاط می کند احساس اعتلای روحی می‌کند.
اگر برویم پیش سایر موجودات البته بنده محرومم اگه چشم دلی باشد و از ورای پرده ها به عالم بنگرد خواهد دید ذره ذره‌های عالم وجود با امام در ارتباط هستند و عشق‌بازی می‌کنند. به‌خصوص امشب که شب میلاد است. بنده محرومم اگر پرده ها کنار برود همه می بینند که در جشن و پایکوبی هستند. همه دارند عشق‌بازی می‌کنند.
اینکه امام پاسخ همه را می‌دهد این نشانه چیست؟ این ما را یاد چی می‌اندازد. مگر غیر از این است که این یک تجلی از خدای متعال است.
انسان ها که مبهوتند ما همزمان که دو نفر به ما صحبت می کند فشار عصبی می آید یکی را متوجه نمی شویم. امام تجلی اکمل و اتم خداست. امام زیباترین هدیه خدا به بشریت است. امام رحمت واسعه الهی است. امام حلقه اتصال هستی با خدای متعال است، واسطه فیض الهی است.