فرهنگ شهادت طلبی و یاد شهیدان بزرگ ترین میراث بشریت است.

شهدا فقط از آن مسلمانان نیستند همان طوری که امام حسین (ع) را نگفتند مصباح الهدی للمسلمین یا للشیعیان «چراغ هدایت برای مسلمانان و شیعیان».

مصباح الهدی عام است؛ امام خورشیدی است که همه عالم را هدایت می کند و کشتی ای است که همه عالم را نجات می دهد. بنابراین می توان گفت امام زمان، امام تمام مردم جهان است نه فقط مردم ایران و شیعیان و مسلمانان.

۸ بهمن ۱۳۸۶