1-5

امام (ره) آمد اندیشه ها، افق نگاهها، خواسته ها و اراده ها را تغییر داد. به محض تغییر اینها تحولات بیرونی به سرعت اتفاق افتاد. همه کسانی که دنبال ایجاد وضع جدید جهانی و آرمانهای بزرگ جهانی اند باید توجه کنند که هر اتفاق بیرونی تابع یک اتفاق درونی است. در مورد همین انقلاب هم عده ای می گفتند و هنوز هم بعضی می گویند:« داشتیم زندگیمان را می کردیم! مشکلی نداشتیم!» چرا؟ چون انسان این خاصیت را دارد که می تواند خود را با شرایط بیرونی تطبیق بدهد، واقعیت هستی خود را برش بدهد و محدود کند یا آن را گسترش دهد و وسعت پیدا کند، تا جایی که هر روز مطالبات جدیدی داشته باشد. هر روز آرمان نویی را دنبال کند.

امام (ره) آمد مردم را به حقیقت خودشان متوجه کرد. افق بالاتر را نشان داد. نگاهها بالا آمده و اراده ها عوض شد. اراده های جدیدی شکل گرفت و به محض تحول خواست یک ملت، آن طرف هم عوض شد. شرایط ملت عوض شد.حالا عده ای- همان موقع هم – قلم فرسایی می کردند و می کنند که بله انقلاب ناقص به دنیا آمد، شرایط آماده نبود، هنوز انقلاب سازوکارهایش و نیروهایش را آماده نکرده بود که بتواند درست اجراشود و… ولی غافلند که تحولات بیرونی تابع تحولات درونی است. درون افراد هرچه سریعتر تغییر کند، تحولات بیرونی هم سریعتر با آن هماهنگ می شود.

درخاطرات خود وقتی نگاه می کنم، به همین محله نارمک و دانشگاه و محیطی که در آن بودیم که البته پرتحرک هم بودیم وهمه جا حضور داشتیم، این تحولات سریع و عجیب روحی و انسانی را به خوبی در بسیاری از افراد، قابل دریافت می بینم. کسانی بودند که غرق شده بودند در یک مسائلی، در یک چیزهای دیگری، وقتی انقلاب شد و امام آمد، صد و هشتاد درجه در جهت دیگر به حرکت درآمدند.

من الان حدود ۴۰ سال، ۳۹ سال است که با مهندس ثمره عزیز رفیق هستم. ایشان هم این تحولات سریع و عمیق مردم را خوب یادشان هست. اصلا جنس مردم مثل جنس یک ماده شیمیایی که در یک واکنش شیمیایی عوض می شود، تغییر کرده بود. کسانی که حوصله یا انگیزه یا جرأت خواندن یک اعلامیه امام را نداشتند، حالا داشتند ۲۰۰ کیلومتر جلوتر از بقیه می دویدند. می خواهم نتیجه بگیرم که وقتی اراده ها عوض می شود، سمت و سوی حرکت مردم عوض می شود.

امروز هم بنظر می رسد اینگونه تغییرات سریع و عمیق در جهان دارد اتفاق می افتد اما هنوز به نظر عده ای غیرممکن می آید. شاید چون فکرمی کنند باید خودشان این تغییرات را در جامعه پدید آورند و احساس ناتوانی می کنند آن را بعید می شمارند. اما توجه ندارند که خدا خودش تغییر را ایجاد می کند:« إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حتّی یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»( خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر وقتی که آنها وضعیت درونی خود را تغییردهند.) پس خدا خودش عوض می کند. خداست که وضع آنها را عوض می کند. همه چیز در عالم حاضر است. تمامی اسمای الهی در عالم جاری است، همین الان هست. فقط ما باید به نقطه ای برسیم که آنها را بازتاب دهیم.

 

۱۲ بهمن ۱۳۹۳/ دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار با اهالی رسانه