دکتر محمود احمدی نژاد: عده ای می گویند امام زمان می آید دو سوم مردم دنیا را می کشد! که این اشتباه است , اما امام زمانی که ما مطرح کرده ایم از جنس بهار است، جنس بهار، عشق، دوست داشتن و زیبایی است از جنس عشق به همه انسانهاست. امام زمان از دل و فطرت مردم است. امام زمانی که ما مطرح کرده ایم با مردم آشناست و غریبه نیست به همین دلیل این موضوع را در بین مسیحیان، بودائیان نیز مطرح می کنیم و استقبال هم می شود. این برای اولین بار اتفاق افتاده و آثار خودش را نیز خواهد داشت.
IMAGE634678356363451997