120723

امیرکبیر از دل ملت، وابسته به ملت و مردی مومن و موحد بود. به توانمندی‌های ملت ایران جایگاه و عظمت‌شان اعتقاد داشت، به تاریخ ایران آشنا بود و به دنبال استقلال و پیشرفت این سرزمین بود، امیرکبیر پایبند به عدالت بود و در راستای صیانت از امنیت و کرامت تلاش می‌کرد. او دشمن حاکمیت اجنبی بر این سرزمین نورانی بود.

امیرکبیر باید از حقوق ملت ایران دفاع می‌کرد. باید در برابر استبداد و بیگانگان و خودخواهی‌ها می‌ایستاد، امنیت را برقرار می‌کرد، آبادانی و پیشرفت ایجاد می‌کرد و او در طول دوران صدراعظمی خود کارهای بزرگی را انجام می‌داد. دست اشرار را قطع کرد، بینی دشمنان را به خاک مالید، بازار را کنترل کرد، کارخانه‌هایی ایجاد کرد، ارتش ایران را بازسازی و دارالفنون را تاسیس کرد.

امیرکبیر در دورانی ظهور کرده بود که ملت ایران در خواب عمیقی که از سوی دشمنان به این ملت تحمیل شده بود، فرو رفته بود.

مطمئن هستم تمام آرزوهای امیرکبیر و امیرکبیرها و قائم‌مقام‌ها و بزرگان این سرزمین با عزت و افتخار محقق می‌شود و امیرکبیر زنده است چون ایران زنده است.

مراسم بزرگداشت امیرکبیر/ ۲۰ دی ۱۳۹۱