عزیزان من، انسان تا جهانی نشود که انسان نیست، نه اینکه نیست بلکه حقیقت انسان نیست. خدا انسان را خیلی بزرگ خلق کرده است. یعنی در این عالم هستی، در مخلوقات هیچ چیزی بالاتر از انسان نیست. یعنی بالاترین مخلوق خدا انسان است. که خدا وقتی خلقش کرد خودش فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خدا خواسته است که این انسان خیلی بزرگ باشد. چه زمانی بزرگ می‌شود؟ وقتی که نگاهش جهانی بشود و موقعی که همه را انسان ببیند و رابطه‌اش را با دیگران براساس ارزش‌های انسانی و الهی تنظیم بکند. وقتی به آدم‌ها نگاه می‌کند، او این را به عنوان یک ابزار تولید یا یک مصرف کننده یا حتی یک برگه رأی در این دموکراسی‌ها نگاه نکند.

باید از اینها بالاتر برود. نگاه می‌کند به بالاترین خلق خدا، یعنی انسان می‌بیند که می‌تواند تا خلیفه‌اللهی بالا برود. گردشگری یکی از ظرف‌ها و بسترهایی است که این اندیشه را تقویت می‌کند.

اتفاقاً گردشگری به طراحی نظم آینده کمک می‌کند و فکرها، اندیشه‌ها، قضاوت‌ها، مطالبات و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.حالا حساب کنید اگر ملت‌ها با هم ارتباط برقرار کنند، بروند، بیایند، حرف بزنند و گفتگو کنند چقدر آدم‌ها بزرگ می‌شوند، چه فرصتی برای بزرگ شدن انسان‌ها فراهم می‌شود.

۲۶دی۹۰

IMG_3947348579842