81614

انسان کامل تنها محور وحدتی است که حقیقتاً وحدت آفرین است . انسان کامل و تلاش مشترک برای رسیدن به حاکمیت انسان کامل نه تنها محور وحدت مسلمانان، بلکه همه اهل کتاب و تمام کسانی است که حتی اهل کتاب نیستند.

وحدت برای انجام یک ماموریت مشترک است، اگر ماموریت مشترکی وجود نداشته باشد، وحدت بی معنا خواهد بود. وحدت زمانی معنا پیدا می کند که ماموریت مشترکی درمیان باشد.

برای وحدت دو ماموریت مشترک وجود دارد که در راستا و مکمل هم هستند. ماموریت اول کمال انسان است، خدا انسان ها را خلق کرده است تا با تلاش و مجاهدت به خدا برسند و در یک سیر بی انتها به سمت خدا حرکت کرده و تجلی اسماء الهی باشند، اما این ماموریت به خودی خود حاصل نمی شود و تحقق این هدف را خدای متعال از خلال ماموریت دیگری قرار داده است .

ماموریت دوم برای حرکت در مسیر اتحاد، تلاش برای اصلاح جامعه و برپایی پرچم توحید و عدالت در سر تا سر زمین برای رسیدن به مراتب کمال و مرتبه قرب الهی است و مسیر تلاش برای اصلاح جامعه و برپایی عدالت در سایه توحید محقق می شود . همه موظف و مامور به برپایی توحید و عدالت هستیم .

انجام این دو ماموریت نیازمند لوازم و شرایط است. انسان برای رسیدن به قله های کمال انسانی نیازمند انسان معیار و عامل است که به واسطه آن سنجیده شود و این انسان کامل و معیار باید زنده در دسترس و برای بشریت قابل دریافت باشد .

نقطه نهایی انجام ماموریت و برپایی جامعه ای سرشار از عدالت و توحید کجاست ؟ خدای متعال از زبان انبیاء الهی و پیامبر عزیز اسلام (ص) قله اجتماعی موعود و حاکم دنیای موعود را ترسیم و معرفی کرده است، همه انبیاء الهی بشریت را به روزی وعده دادند که جهان سرشار از عدالت و محبت در سایه توحید خواهد شد و در این زمینه ویژگی های که پیامبران الهی معرفی کرده اند، مشترک است ، همه اعلام کرده اند که فردی خواهد آمد که انسان کامل ، عادل و موحد کامل است و با آمدن آن توحید و عدالت در جهان حاکم خواهد شد و چنین جامعه و کمیتی معیار همه انسان ها در مسیر حرکت است.

پیامبر عزیز اسلام (ص) معیار رسیدن به جامعه سرشار از عدالت و توحید را معرفی کرده و فرموده اند که فرزندی از فرزندان ایشان با ویژگی های معین خواهد آمد و جهان را اصلاح خواهد کرد .بر بالای پرچم وحدت دو عبارت توحید و عدالت در سایه تلاش برای رسیدن به انسان کامل، وجود دارد .بی تردید هر کس در هر نقطه ای از عالم برای خدا و با نیت خالص در جهت اصلاح جامعه و برپایی توحید و عدالت حرکت کند، بر اساس سنت الهی تحت مدیریت و هدایت انسان کامل قرار می‌گیرد .

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی/ اسفند ۸۹