1-181

همه می دانید، همه می دانند، همه جهانیان هم بدانند که انقلاب ملت ایران برای رهایی ملت ایران و همه ملتها از همه تحمیلات، از همه زنجیرهایی که موجب اسارت نوع انسان می شود، بود.

انقلاب آمد تا همه انسانها را  از همه اسارتها نجات دهد؛ انقلاب آمد تا آثار ظلم، ستم، تجاوز و تحقیر ملتها را از جامعه بشری پاک بکند؛ انقلاب آمد تا راه را برای همه انسانها باز کند تا انسانها به همه آرمانهای بلند انسانی والهی دسترسی پیدا بکنند؛ انقلاب آمد تا حقیقت آزادی، حقیقت عدالت، کرامت انسانی را به همه انسانها هدیه بکند.

انقلاب آمد تا رفاه را برای همه انسانها همه ملتها همه اقشار هدیه بکند؛ انقلاب آمد تا انسانها را از حقارت سلطه طلبان و سلطه گران رهایی بخشد و به عزت انسانی و به عزت الهی نائل کند؛ انقلاب آمد تا صلح و امنیت را برای همه بشریت به ارمغان آورد و در یک کلام انقلاب آمد تا ارزشهای انسانی و الهی در ایران و در جهان حاکم شود.

انقلاب آمد تا رابطه انسان ها با آسمان را که قطع شده بود دوباره برقرارکند، انسانی که رابطه اش با آسمان قطع شده این انسان هویتی ندارد، موجودیتی ندارد، این انسان له شده است، ولو اینکه در کاخ سفید هم زندگی بکند، این انسان ارزشی ندارد، ماندگاری ندارد، عزتی ندارد؛ انقلاب آمد تا انسانها الهی بشوند که امام عزیز ما فرمود:« ملت ایران امروز الهی شده است »

 

بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مسجد جامع المهدی(عج) شهرری – ۱۹ بهمن ۹۳