انسان‌های کامل ظاهری متفاوت دارند، اما نورند. باید دنبال انسان کامل باشیم تا به کمال و کمال مطلق دسترسی پیدا کنیم. مولانا دنبال انسان کامل بود و حال ویژه‌ای هم داشت. انسان وقتی به دنبال معشوق است حال ویژه ای دارد.

گفتگو کن گفتگو کن گفتگو

جستجو کن جستجو کن جستجو

رو به های و هوی بزم کوی یار

های و هو کن های و هو کن های و هو

یک شعر از حضرت مولانا خطاب به انسان کامل و امام عصر(ع) , منگر به هر گدایی یعنی کسی که خودش نیازمند و فقیر از کمال است، چطور می‌خواهید به سراغش بروید؟
منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی

مفروش خویش ارزان که تو بس گران بهایی

به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی

بدر آن قبای مه را که ز نور مصطفایی

بشکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی

چون مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی

به صف اندر آی تنها که سفندیار وقتی

درِ خیبر است، بر کن که علی مرتضایی

بستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان

بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی

چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش

چو خضر خور آب حیوان که تو جوهرِ بقایی

بگسل ز بی اصولان، مشنو فریب غولان

که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی

تو به روح بی زوالی زدرونه با جمالی

تو از آنِ ذوالجلالی تو زپرتو خدایی

تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی

سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی

تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی

بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی

چو تو لعل کان ندارد، چو تو جان جهان ندارد

که جهان کاهش است این و تو جانِ جانفزایی

شکری شکرفشان کن که تو قندنوش قندی

بنواز نای دولت که از این خوش نوایی

۵ بهمن ۹۱

04167601786149693281