دکتر احمدی نژاد: نزدیک به ۴۰ سال است که در اروپا و آمریکا هیچ اندیشه جدیدی به وجود نیامده است. برای اینکه آن ها کنترل کردند و محدود کردند. تحمیل اندیشه به طغیان منجر می شود. هر اندیشه را با عرضه اندیشه بالاتر باید کنترل کرد. اندیشه حاکم در ایران بالاترین اندیشه است. استفاده از حربه های غیر اندیشه ای در حوزه اندیشه متعلق به فرهنگ ما نیست. حاکمان خیلی باید مراقب باشند. کسسی یک اندیشه ای را منتشر می کند با تخطئه و تکفیر کاری انجام نمی گیرد. ما در دنیا مدعی هستیم . اگر می خواهیم دنیا را مدیریت کنیم باید برنامه بالاتر ارائه بدهیم.

IMG_249193206318904