yKAc

عمری ز غم تو مردم و زنده شدم

بر هر چه که بی تو بود بازنده شدم

زان روز که مهر تو به جانم زده شد

با عشق تو من دولت پاینده شدم