به ما گفتند: شما یک جریان انحرافی هستید!!
گفتم: مگر شما اصل اسلام هستید که هر کس از شما زاویه داشت؛ منحرف باشد!!؟ اگر اینطور هست؛ بله! ما منحرف هستیم, ما هزار بار از شما منحرفیم…
تازه اول عشقه عزیزان من…
باید به روزی برسیم که تمام فاسد های عالم جلوتون وایسند، همه ی دنیا پرستان عالم, همه ی خودخواه ها, قدرت طلبان…
اون موقع؛ اوج کیفشه… کیفش؛ تازه مونده…
به خاطر گل روی مردم؛ همه ی تهمت ها رو تحمل می کنیم…
انشاءالله اربابمون بیاد؛ جواب همه رو میده…
image-7f2043d9b4b86e0da949d6b3fb025a59d3cffc884b2695683ab48a7bff4a5781-V