SAED2229

پنهان کاری و محروم کردن مردم از آگاهی نسبت به مسائل و جریانات جاری از مهم ترین پایه های استقرار حاکمیت های غیر مردمی است. از دید اینان هرچه مردم بی اطلاع تر و دورتر از اخبار و اطلاعات اصلی و واقعی باشند، فرصت برای اداره جوامع مهیاتر و کار مدیریت و حکمرانی آنان آسان تر است.

امام (ره) فرمودند:” در جلسات خصوصی کاری کنید و حرفی بزنید که در برابر مردم نیز بتوانید از آن دفاع کنید.” و رهبری انقلاب نیز فرموده اند که مواضع من در جلسات خصوصی همان است که در جلسات عمومی می گویم. متاسفانه امروزه متن اکثر مذاکرات و مطالب و تصمیمات حکومت ها و مدیریت ها حتی در موارد معمولی به بهانه امنیت به صورت سرّی و خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است.

این در حالی است که همه امور متعلق به مردم و مربوط به سرنوشت مردم است و خود این حاکمان غیر مردمی مسئول نا امنی در جهان هستند. کسانی که مردم را نامحرم می دانند در واقع خودشان نامحرمانی هستند که با ترتیبات به ظاهر قانونمند بر مصادر امور مدیریت های جهانی قرار گرفته اند.

دکتر احمدی نژاد در جمع مردم بافق/ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵