70143

عناصر تنیده شده در منشور کوروش همه دل‌ها، ‌اندیشه‌های پاک و ارزش‌های الهی و انسانی را به هم گره می‌زند. منشور کوروش یک معیار بسیار ارزشمند برای ارزیابی‌های تاریخی و عملکرد سیاستمداران و حاکمان تاریخ و تأکیدی بر آزادگی و آزادی است. کوروش در این منشور می‌گوید هر کس که مرا به پادشاهی خود قبول کند یا نکند و هر گاه که مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت بر آنان مبادرت به جنگ نخواهم کرد. منشور کوروش تأکیدی بر آزادی اندیشه و تفکر و آزادی انتخاب انسان‌ها ست.

در این منشور آمده است که همگان در سرزمین من که همه جهان است در انتخاب اندیشه و عقیده آزاد هستند. وی منشور کوروش را منشور آزادی توصیف کرد و افزود:‌ وقتی کوروش سرزمینی را فتح می‌کند برای حقوق مردم، دارایی‌‌ها و موجودیت مردم و شخصیت مردمان سرزمین فتح شده کمال احترام را قائل است و هیچ فرقی بین آنان و حاکمان قرار نمی‌دهد. این منشور حقیقت یگانه پرستی می باشد. حرکت کوروش برای فتح بابل در حقیقت برای دفاع از قوم یگانه پرست آن روز یعنی پیروان حضرت موسی (ع) بود؛ همانان که امروز آنها را یهودی می‌نامند و کوروش برای نجات یگانه پرستانی که در چنگال ظالمان بودند حرکت کرد و بعد از فتح بابل، فرمان آزادی اندیشه و عقیده را صادر کرد؛ همان چیزی که همه پیامبران و یگانه پرستان آن را فریاد می‌زدند.

انتخاب یگانه‌پرستی جز با میل و اشتیاق و داوطلبانه صورت نمی‌گیرد، منشور کوروش، منشور مبارزه با ستم و ظلم است و کوروش در این منشور می‌گوید من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه یعنی همه جهان هستم نمی‌گذارم کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از مظلوم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگران را مجازات خواهم کرد و تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت کسی مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به هر نحو دیگری بدون پرداخت بهای آن یا جلب رضایت صاحب مال تصرف کند. منشور کوروش، منشور دفاع از مظلومین و ایستادگی در برابر ظالمان و لغو سلطه انسان بر انسان و به بیگاری کشیدن انسان و برده‌داری می باشد.

این منشور، منشور احترام به کرامت انسان‌ها و حقوق پایه و اساسی انسان‌هاست و در این منشور، کوروش می‌گوید هر کس هر شغلی را که میل دارد می‌تواند انتخاب کند و به هر نحوی که مایل است می‌تواند به مصرف برساند مشروط بر اینکه به حقوق دیگران لطمه‌ای نزند و هر کس در هر نقطه‌ای از سرزمین من می‌تواند مسکن بگزیند و زندگی کند.

امروز بیش از همیشه تاریخ به یگانه پرستی و احترام به انسان‌ها و کرامت انسان‌ها و به رسمیت شناختن حقوق انسان‌ها و ملت‌ها، مقابله با ظلم و ستمگری و دفاع از مظلوم نیاز داریم و متأسفانه سازمان‌های حاکم بر جهان و مدیریت مسلط بر جهان قادر به تأمین آن نیست.

همه توجه دارند که سخن از ایران سخن از یک جغرافیا و یک نژاد و یک قوم نیست بلکه سخن از موجودیت انسان در زمین و سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌های انسانی و الهی، خداپرستی، عدالت، عشق و فداکاری است و ملت ایران در طول تاریخ پرچمدار ارزش‌های متعالی بودند. ملت ایران همواره یک ملت موحد و عدالتخواه بوده و در طول تاریخ به سایر ملت‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم انسانی و الهی ملت‌ها احترام گذاشته و همواره مدافع مظلومان و یاور آنان و در نقطه مقابل ستمگران تاریخ بوده و و در غم و شادی ملت‌ها شریک بوده است و از این سرزمین همواره اندیشه انسانی الهی، عشق و عرفان و احساس همبستگی با ملت‌ها و عدالت منتشر شده است.

محمود احمدی نژاد
۲۱ شهریور ۱۳۸۹/  آیین رونمایی از منشور کوروش در موزه ملی ایران