دکتر احمدی نژاد: ترویج اندیشه های امام هادی (ع) برای نجات انسانها از جهل مدرن ضروری است. تبیین و ترویج اندیشه ها و فضائل امام علی النقی (ع) در روزگاری که جاهلیت مدرن، حقایق اسلام ناب را نشانه رفته است، امری ضروری می باشد. تهاجمات فرزندان شیطان به فرهنگ الهی و انسانی اهل بیت (ع) ادامه دارد و مسئولیت پیروان راستین مکتب علوی برای نجات انسانها از جهل و التقاط تحمیل شده به آنها سنگین است.

حضرت امام هادی (ع) در شرایط دشواری که اختناق عباسیان بر ایشان تحمیل کرده بود، افزون بر اعمال ولایت دینی، آثار علمی و آموزه های فرهنگی فراوانی به جامعه اسلامی بلکه به جامعه بشری ارائه کرده اند که «رساله فی الرد علی اهل الجبر و التفویض» و «زیارت جامعه کبیره» به عنوان یک دوره امام شناسی ژرف یادگار آن امام با فضیلت است.
IMG_3885150864145