JDID7021 copy

تنها راه مقابله با شبیخون فرهنگی هم این است که ما دست جوانها را در دست امام بگذاریم. مگر می شود کسی با امام آشنا بشود و بعد امام را با چیز دیگری عوض بکند؟ نمی شود. مگر اینکه دیگر قلبش سیاه سیاه و مهر خورده باشد. والا مگر می شود کسی امام را بشناسد و بعد امام را با چیز دیگر عوض بکند و تن به پستیها بدهد.
نمی شود، محال است.
اگر کلاس درس بر پا می کنیم، درس خارج و سطح و غیر خارج و اگر منبر و محراب و نمازی هست، همه باید در جهت ترویج عشق و ایمان به امام و تبعیت از او باشد.

زیارت جامعه را همه تان می خوانید.
این کلام معصوم است. اول می گوید اینها بنده و مخلوق خدا، اینها را می گویید برای اینکه به اشتباه نیفتیم. چون انسان وقتی به انسان کامل نگاه می کند، می گوید این خداست اما خدا نیست؛ یعنی تجلی کامل خداست، من از زیارت جامعه این را می فهمم، می گوید خدا هست، می گوید روزیتان، بارش باران حیات و مماتتان به واسطه امام است. این کلام امام معصوم است.

مشکل بشر از روز اول، تا به امروز غلفت از امام بوده است و اگر این غفلت تاریخی بر طرف بشود آن حادثه بزرگ اتفاق خواهد افتاد و من به شما بشارت بدهم به فضل الهی و با هدایت خود امام این غفلت دارد برطرف می شود و خدا را سپاسگزاریم که امروز ایران، ملت، روحانیت و رهبری ایران پرچمدار غفلت زدایی از بشرند و هیچ افتخاری با این قابل برابری نیست.

۹ آبان ۱۳۸۷ /دیدار با علما و روحانیون استان لرستان