دکتر احمدی نژاد: برخی تصور می‌کنند انقلاب تمام شده یا به موزه پیوسته است درحالی که این اشتباه و خود فریبی است، چرا که ریشه انقلاب متعلق به دوره ما نبوده و ریشه آن در تاریخ است همانطور که از نظر جغرافیایی نیز منحصر به ما نبوده و استمرار حرکت تاریخی انسان برای رسیدن به قله‌ها است. ما به دنبال یک تحول عظیم و حکومت آرمانی هستیم، چرا که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منهای آرمان‌های بلند الهی و انسانی بی‌معناست و در غیر این صورت دیگر تقدس و تفاوتی نداشته و ارزش فداکاری هم ندارد.

IMG_3734968593116