دکتر محمود احمدی نژاد روز جهانی قدس، همپای خیل عظیم مردم تهران در مراسم راهپیمایی این روز شرکت کرد و با استقبال پرشور مردم مواجه شد.

SAED2942 copy 4N0A8467 copy 4N0A8485 copy 4N0A8486 copy SAED3109 copy SAED3106 copy SAED3103 copy SAED3120 copy 4N0A8723 copy4N0A8728 copy 4N0A8724 copy

4N0A8747 copy 4N0A8760 copy SAED3118 copy SAED3113 copy