اولین همایش مردمی” امام خمینی (ره)، مردم و انقلاب” پنجشنبه (۳۱ تیرماه) همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسعودیه تهران برگزار شد.

4N0A0931 4N0A0935 2O2A0339 4N0A0978 4N0A1013 4N0A1078 4N0A1189 4N0A1111 4N0A1129 2O2A0344 2O2A0375 2O2A0395 2O2A0402 2O2A0411 2O2A0423 2O2A0428 2O2A0453 2O2A0456 2O2A0463 2O2A0474 2O2A0476 2O2A0479 2O2A0496 2O2A0504 2O2A0511 2O2A0618 2O2A0624