حضور دکتر احمدی نژاد در حرم مطهر بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه

 

nadimi (1 of 17)-6 nadimi (2 of 17)-6 nadimi (4 of 17)-6 nadimi (5 of 17)-6 nadimi (3 of 17)-6 nadimi (7 of 17)-6 nadimi (10 of 17)-5 nadimi (8 of 17)-6 nadimi (9 of 17)-5 nadimi (11 of 17)-6 nadimi (12 of 17)-6 nadimi (13 of 17)-6 nadimi (14 of 17)-6 nadimi (15 of 17)-6 nadimi (16 of 17)-6