دکتر محمود احمدی نژاد به همراه جمعی از مدیران و وزرای سابق با حضور در هیّئت حسین(ع) جان لویزان به عزاداری حضرت اباعبدالله پرداختند.

resized_308055_490 resized_308052_322 resized_308043_603 resized_308041_165 resized_308032_955 resized_308030_941 resized_308027_582 resized_308022_632 resized_308019_398