دکتر محمود احمدی نژاد امروز (دوشنبه ۱ آذر) به دعوت جمعی از عشایر و شیوخ عرب در شهر ملاثانی خوزستان سخنرانی کرد.

4N0A0932 copy4N0A0410 copy4N0A0438 copy4N0A0496 copy4N0A0498 copy4N0A0524 copy4N0A0538 copy4N0A0558 copy4N0A0575 copy4N0A0629 copy4N0A0676 copy4N0A0787 copy4N0A0837 copy
4N0A0935 copy4N0A1080 copy4N0A1104 copy4N0A1159 copy4N0A1164 copy4N0A1167 copy4N0A1174 copy4N0A1185 copy4N0A1191 copy4N0A1196 copy4N0A1204 copy4N0A1213 copy