دکتر محمود احمدی نژاد دوشنبه ۱ آذر به دعوت مردم شهرستان کارون استان خوزستان در حسینیه سجادیه سخنرانی کرد.

4N0A1426 copy4N0A1248 copy4N0A1250 copy4N0A1264 copy4N0A1272 copy4N0A1293 copy4N0A1298 copy4N0A1305 copy4N0A1313 copy4N0A1316 copy4N0A1324 copy4N0A1368 copy4N0A1415 copy4N0A14214N0A13774N0A1385