دکتر محمود احمدی نژاد شب عاشورای حسینی (سه شنبه ۲۰ مهرماه ۹۵) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) سیستانی ها، در میان مردم به عزاداری پرداخت. 
4N0A8114 4N0A8125 4N0A8128 4N0A8160 4N0A8171 4N0A8174 4N0A8190 4N0A8252 4N0A8282