دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ به همراهی آقایان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی ؛ با حضور در ستاد انتخابات کشور جهت شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

photo_2017-04-12_13-14-21 photo_2017-04-12_13-14-43 photo_2017-04-12_13-15-08 photo_2017-04-12_13-15-23 photo_2017-04-12_13-15-25 photo_2017-04-12_13-15-47-(2) photo_2017-04-12_13-16-24 photo_2017-04-12_13-17-00 photo_2017-04-12_13-17-10 photo_2017-04-12_13-17-58 photo_2017-04-12_13-18-23-(2) photo_2017-04-12_13-18-23 photo_2017-04-12_13-23-44 photo_2017-04-12_13-24-32 photo_2017-04-12_13-25-43 photo_2017-04-12_13-25-57 photo_2017-04-12_13-26-11 photo_2017-04-12_13-34-36 photo_2017-04-12_13-35-59 photo_2017-04-12_13-37-03 photo_2017-04-12_13-39-05

photo_2017-04-12_13-49-09 photo_2017-04-12_13-49-19 photo_2017-04-12_13-50-07 photo_2017-04-12_13-53-00 photo_2017-04-12_13-54-08 photo_2017-04-12_13-56-45 photo_2017-04-12_13-57-26 photo_2017-04-12_13-59-22 photo_2017-04-12_13-59-59

 

photo_2017-04-12_13-45-02 photo_2017-04-12_13-45-51 photo_2017-04-12_13-46-34 photo_2017-04-12_18-23-57 photo_2017-04-12_18-23-59 photo_2017-04-12_18-24-00 photo_2017-04-12_18-24-01 photo_2017-04-12_18-24-07 photo_2017-04-12_18-24-11 photo_2017-04-12_18-24-12 photo_2017-04-12_18-24-20 photo_2017-04-12_18-24-24 photo_2017-04-12_18-24-26 photo_2017-04-12_18-24-27 photo_2017-04-12_18-24-30 photo_2017-04-12_18-24-39 photo_2017-04-12_18-24-41 photo_2017-04-12_18-24-45 photo_2017-04-12_18-24-47photo_2017-04-12_14-03-47