دکتر محمود احمدی نژاد در اربعین حسینی (یکشنبه ۳۰ آبان) به شهر شوش استان خوزستان سفر کرده و در عزاداری بزرگ مردم این شهر حاضر شد.

4N0A9757 copy4N0A9759 copy4N0A9826 copy4N0A9885 copy4N0A9890 copy4N0A9920 copy4N0A9928 copy4N0A97814N0A97774N0A99394N0A9940