حضور دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم تحویل سال نو حرم امام زاده گان پنج تن لویزان با استقبال و ابراز محبت مردم همراه گردید.

1F6A4013 1F6A4041 1F6A4047 1F6A4050 1F6A4075 1F6A4083 1F6A4097 1F6A4121 1F6A4135 1F6A4269 1F6A4306 1F6A4327 1F6A4368 1F6A4455 1F6A4472 1F6A4503 1F6A4505 1F6A4582 1F6A4631 1F6A4634 1F6A4644 1F6A4647 1F6A4661 1F6A4675 1F6A4678 1F6A4691 1F6A4692 1F6A4696 1F6A4714