دکتر محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶  در حسینیه امام خمینی(ره) تهران حاضر شده و در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم شرکت نمودند.