مراسم ختم مرحوم حاج حسن تمدن پدر دکتر مرتضی تمدن استاندار سابق تهران با حضور مقامات کشوری در مسجد نور برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشت. 

4N0A1429 copy4N0A1432 copy4N0A1442 copy4N0A1443 copy4N0A1443 copy4N0A1445 copy4N0A1449 copy4N0A1459 copy4N0A1454 copy4N0A1511 copy4N0A1531 copy4N0A1543 copy4N0A1547 copy4N0A1562 copy4N0A1564 copy4N0A1590 copy4N0A1597 copy4N0A1610 copy4N0A1614 copy4N0A1622 copy4N0A1628 copy4N0A1639 copy4N0A1645 copy4N0A1688 copy4N0A1693 copy4N0A1706 copy