دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ به همراه مردم قدرشناس و وفادار تهران در مراسم ختم پدر شهیدان عاصمی شرکت کردند.

photo_2017-04-06_18-57-51 photo_2017-04-06_18-58-11 photo_2017-04-06_18-58-17 photo_2017-04-06_18-58-26 photo_2017-04-06_18-58-49 photo_2017-04-06_18-58-37 photo_2017-04-06_18-59-41