دکتر محمود احمدی نژاد ظهر عاشورای حسینی با حضور در مسجد جامع نارمک به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

22222244444443333333555555