دکتر محمود احمدی نژاد صبح تاسوعای حسینی با حضور در شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در میام مردم به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

در این میان مردم عزادار با دیدن دکتر احمدی نژاد به ابراز احساسات پرداخته و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند.

JamNewsImage14105763 JamNewsImage14082913 JamNewsImage14112297 JamNewsImage14083630 JamNewsImage14090427 JamNewsImage14091659 JamNewsImage14092757 JamNewsImage14095362 JamNewsImage14100630 JamNewsImage14103632 JamNewsImage14102971 JamNewsImage14104314 JamNewsImage14105115 JamNewsImage14110943 JamNewsImage14111711 photo-3-3 photo-1-13 photo-1-12 photo-4-5