دکتر محمود احمدی نژاد پنجم فروردین ۱۳۹۵ به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور وارد منطقه شلمچه و یادمان شهدای عملیات کربلای پنج شد. 

4N0A0753 copy4N0A0766 copy

4N0A0767 copy4N0A0771 copy4N0A0796 copy4N0A0798 copy4N0A0849 copy4N0A0860 copy4N0A0868 copy4N0A0878 copy4N0A0885 copy4N0A0887 copy4N0A0899 copy4N0A0905 copy4N0A0915 copy4N0A0917 copy4N0A0919 copy4N0A0920 copy4N0A0932 copy4N0A0938 copy4N0A0941 copy4N0A0944 copy4N0A0945 copy4N0A0985 copy4N0A1058 copy4N0A1072 copy4N0A1109 copy4N0A1148 copy4N0A1170 copy4N0A1183 copy4N0A1189 copy4N0A1207 copy4N0A1230 copy4N0A1237 copy4N0A0462 copy4N0A0476 copy4N0A0478 copy4N0A0498 copy4N0A0517 copy4N0A0554 copy4N0A0555 copy4N0A0557 copy4N0A0621 copy4N0A0637 copy4N0A0649 copy4N0A0659 copy4N0A0665 copy4N0A0671 copy4N0A0692 copy4N0A0728 copy4N0A0737 copy4N0A0747 copy