تشکل مردمی مهر فردا (24)

دکتر محمود احمدی نژاد صبح جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ ضمن حضور در همایش اعلام موجودیت تشکل مردمی مهر فردا، با همراهی آقای حمید بقایی به سخنرانی جهت حاضران در مراسم پرداختند.

تشکل مردمی مهر فردا (1) تشکل مردمی مهر فردا (2) تشکل مردمی مهر فردا (3) تشکل مردمی مهر فردا (4) تشکل مردمی مهر فردا (5) تشکل مردمی مهر فردا (6) تشکل مردمی مهر فردا (7) تشکل مردمی مهر فردا (9) تشکل مردمی مهر فردا (10) تشکل مردمی مهر فردا (11) تشکل مردمی مهر فردا (12) تشکل مردمی مهر فردا (13) تشکل مردمی مهر فردا (15) تشکل مردمی مهر فردا (16) تشکل مردمی مهر فردا (17) تشکل مردمی مهر فردا (18) تشکل مردمی مهر فردا (19) تشکل مردمی مهر فردا (20) تشکل مردمی مهر فردا (21) تشکل مردمی مهر فردا (22) تشکل مردمی مهر فردا (23) تشکل مردمی مهر فردا (24) تشکل مردمی مهر فردا (25) تشکل مردمی مهر فردا (26) تشکل مردمی مهر فردا (27) تشکل مردمی مهر فردا (28) تشکل مردمی مهر فردا (14) تشکل مردمی مهر فردا (29) تشکل مردمی مهر فردا (30) تشکل مردمی مهر فردا (31) تشکل مردمی مهر فردا (30) تشکل مردمی مهر فردا (32) تشکل مردمی مهر فردا (33) تشکل مردمی مهر فردا (34)