1F6A1382

 

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ جهت دیدار و گفتگوی مستقیم با مردم و کسبه در بازار تهران حضور یافتند که منجر به استقبال پرشور و غیر منتظره مردم و کسبه بازار تهران در خیابان پانزده خرداد و سبزه میدان بازار گردید.

 

 

photo_2017-03-09_16-26-591F6A0990
1F6A1452 1F6A0990 1F6A1015

1F6A0889 1F6A0921 1F6A1018 1F6A1032 1F6A1197 1F6A1226 1F6A1275 1F6A1288 1F6A1339 1F6A1376 1F6A1355 1F6A1440 1F6A1444 1F6A1451 1F6A1489 1F6A1503 1F6A1531
1F6A1562 1F6A1007
1F6A1452 1F6A1023 1F6A1382 1F6A1017