دومین نشست سراسری «به سوی بهار» صبح امروز پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶  با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و جمعی از شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و مذهبی از نقاط مختلف کشور در محمودیه تهران برگزار شد.

نشست به سوی بهار (2) نشست به سوی بهار (3) نشست به سوی بهار (4) نشست به سوی بهار (5) نشست به سوی بهار (6) نشست به سوی بهار (8) نشست به سوی بهار (9) نشست به سوی بهار (10) نشست به سوی بهار (11) نشست به سوی بهار (12) نشست به سوی بهار (13) نشست به سوی بهار (14) نشست به سوی بهار (15) نشست به سوی بهار (16) نشست به سوی بهار (17) نشست به سوی بهار (18) نشست به سوی بهار (19) نشست به سوی بهار (20) نشست به سوی بهار (21) نشست به سوی بهار (22) نشست به سوی بهار (23) نشست به سوی بهار (24) نشست به سوی بهار (25) نشست به سوی بهار (26) نشست به سوی بهار (27) نشست به سوی بهار (28) نشست به سوی بهار (29) نشست به سوی بهار (30)