نشست سراسری به سوی بهار (21)

نشست سراسری «به سوی بهار» صبح امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶  با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و جمعی از شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و مذهبی از نقاط مختلف کشور در محمودیه تهران برگزار شد.

نشست سراسری به سوی بهار (1) نشست سراسری به سوی بهار (2)نشست سراسری به سوی بهار (30)نشست سراسری به سوی بهار (31)

نشست سراسری به سوی بهار (3) نشست سراسری به سوی بهار (4) نشست سراسری به سوی بهار (5) نشست سراسری به سوی بهار (6) نشست سراسری به سوی بهار (7) نشست سراسری به سوی بهار (8) نشست سراسری به سوی بهار (9) نشست سراسری به سوی بهار (10) نشست سراسری به سوی بهار (11) نشست سراسری به سوی بهار (12) نشست سراسری به سوی بهار (13) نشست سراسری به سوی بهار (14) نشست سراسری به سوی بهار (15) نشست سراسری به سوی بهار (16) نشست سراسری به سوی بهار (17) نشست سراسری به سوی بهار (18) نشست سراسری به سوی بهار (19) نشست سراسری به سوی بهار (20) نشست سراسری به سوی بهار (21) نشست سراسری به سوی بهار (22) نشست سراسری به سوی بهار (23) نشست سراسری به سوی بهار (24) نشست سراسری به سوی بهار (25) نشست سراسری به سوی بهار (26) نشست سراسری به سوی بهار (27) نشست سراسری به سوی بهار (28) نشست سراسری به سوی بهار (29)  نشست سراسری به سوی بهار (32)

1F6A1748 1F6A1280 IMG_0146