دکتر محمود احمدی نژاد به همراه آقای حمید بقایی صبح امروز پنج شنبه ۱۱ آبان۱۳۹۶ در  محمودیه تهران با جمعی از دانشجویان دیدار کردند و دقایقی برای شرکت کنندگان در این مراسم سخنرانی نمودند.