حقیقت غدیر چیست؟

حقیقت غدیر پیوند انسان‌ها با حقیقتی به نام انسان کامل است. امام انسانی است که همه استعدادهای الهی در او به طور کامل شکوفا شده است، تجلی خدا است، واسطه خلق هستی است. انسان کامل، تجلی اتم و اکمل صفات خدا است. واسطه خلق است. جریان همه نعمت‌ها و رحمت‌ها و زیبایی‌ها از طریق انسان کامل به عالم هستی است. همه خوبی‌ها به واسطه انسان کامل است. تحقق همه آرزوهای زیبا به واسطه انسان کامل است.

یک لحظه اگر جهان خالی از انسان کامل باشد طومار هستی در هم خواهد پیچید. دلیلش خیلی روشن است. سلسله مراتب خلق در عالم حاکم است؛ خلق انسان کامل، ۱۴ نور و بقیه مخلوقات به واسطه آنها. همه انسان‌ها به طور فطری در طول تاریخ به دنبال سعادت، کمال، جاودانگی و رسیدن به خدا بوده‌اند.
تنها راه کمال، جاودانگی، سعادت و تنها راه رسیدن به خدا انسان کامل است. راه دیگری وجود ندارد. خدا این را قرار داده است.

روز غدیر روز پیوند جان و اندیشه بشریت با حقیقت انسان کامل است که پیامبر هم خود انسان کامل بود. امام بود. کسی تصور نکند که روز غدیر حالا اتفاقی افتاد پیامبر برای قبیله و قومی و گروهی از مسلمان‌ها یک حاکمی را معرفی کرد یا علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) آن امام مبین و عینیت عدالت و پرستش و توحید متعلق به یک گروهی در عالم است. این بالاترین ظلم به انسان کامل و امام است.

امام متعلق به همه بشریت است این قبیله بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها ساخته شیطان است. امام تجلی رحمت خدا برای همه بشریت است. بشریت برای رسیدن به خدا و سعادت راهی جز امام ندارد و این برای مسیحی‌ها، هندوها، بودایی‌ها و هم برای آنهایی است که هیچ دینی ندارند.