ما برای ۲۵ سال خانه‌نشینی امام اول شیعه صدها سال است گریه می‌کنیم اما برای هزار و هفتصد سال خانه‌نشینی امام حاضر حرکتی نمی‌کنیم.

اصلی‌ترین تکلیف و راه نجات ما بسیج شدن در این مسیر است.