IMG23195830

دفاع مقدس ملت ایران نه تنها دفاع از سرزمین بلکه دفاع از حیثیت و شرف انسان بود . بعد از سالها استیلای دیکتاتوری وابسته به غرب در ایران، مردم کشورمان با رهبری مردی آسمانی و با دستی خالی بر علیه آن قیام کرد و فریاد توحید، عدالت طلبی و آزادی خواهی سر داد.

انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها یک خروش و خیزش در برابر دیکتاتوری حاکم در کشور، بلکه در برابر نظام سلطه و مستکبران جهان که پشتیبان و حامی آن دیکتاتوری بود.

در دوران دفاع مقدس نظام منحط و ضد بشر استکبار، هویت خود را عیان کرد. ملت ایران همه توان، داشته ها، عظمت و استعدادهای الهی خود را در دفاع مقدس به صحنه آورد؛ در آن دوران در یک سو فریبکاری، ناجوانمردی و اقدامات ضد انسانی بود و در طرف دیگر مظلومیت، ایستادگی بر آرمانها، اتکا به خدا و قدرت ملت قرار داشت. . در دوران دفاع مقدس همه ارزشهای مدیریت حاکم بر جهان رنگ باخت و کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر و امنیت بین الملل بودند آنها را زیر پا گذاشتند و به اقداماتی ضد انسانی تن دادند، در آن دوران حملات شیمیایی علیه مردم بی دفاع از سوی مدعیان، توجیه شد و آنها از خشن ترین دیکتاتوری دفاع کردند و در حقیقت ضعفهای مدیریت حاکم بر جهان در دوران دفاع مقدس آشکار و مشخص شد.

۳۱شهریور۹۱