دکتر محمود احمدی نژاد در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ نسبت به شکایت مطرح شده از جناب آقای دکتر احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف، در خصوص توهین به رئیس جمهور، عدم شکایت و گذشت خود را اعلام کردند. 

متن نامه ایشان خطاب به ریاست محترم شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به شرح ذیل می باشد:

Screenshots_۲۰۱۵-۰۶-۱۷-۱۱-۰۳-۲۷