حضور دکتر محمود احمدی نژاد در تقاطع انقلاب و دانشگاه، باعث به وجد آمدن جمعیت حاضر در محل شد. مردم، با شعارهایی نظیر “هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام” ، “احمدی قهرمان، حامی مستضعفان” ، ” احمدی قهرمان، رئیس جمهور آتی ایران “، ” یا ایهاالمسلمون، اتحدو اتحدو ” ، ” امبیر کبیر زمان، خدا نگهدار تو ” و ” احمدی دوست داریم ” ، وی را مشایعت کردند. جمعیت زیادی که احمدی نژاد را احاطه کرده بود به هر نحوی علاقه خود را نسبت به رئیس جمهور سابق کشور اعلام می کرد و احمدی نژاد در پاسخ به این ابراز علاقه ها دست تکان می داد.

139305031408524923283554 ABED7658 13930503161334177_PhotoL 4_541