جمعی از طلاب و فضلای حوزه های علمیه سراسر کشور، چهارشنبه ۹ تیرماه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

دیدار طلاب (1) دیدار طلاب (2) دیدار طلاب (3) دیدار طلاب (4) دیدار طلاب (5) دیدار طلاب (6) دیدار طلاب (7) دیدار طلاب (8) دیدار طلاب (9)
دیدار طلاب (11) دیدار طلاب (12) دیدار طلاب (13) دیدار طلاب (14) دیدار طلاب (15) دیدار طلاب (16) دیدار طلاب (17) دیدار طلاب (18) دیدار طلاب (19) دیدار طلاب (20) دیدار طلاب (22) دیدار طلاب (23) دیدار طلاب (24)

دیدار طلاب (27) دیدار طلاب (28) دیدار طلاب (29) دیدار طلاب (30) دیدار طلاب (31) دیدار طلاب (32) دیدار طلاب (33) دیدار طلاب (34) دیدار طلاب (35) دیدار طلاب (36) دیدار طلاب (37)

دیدار طلاب (10)