دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور بعد از ظهر یکشنبه ۳۰ خرداد و به مناسبت ماه مبارک رمضان با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

دانشجویان (1)دانشجویان (2)دانشجویان (3)دانشجویان (4)دانشجویان (5)دانشجویان (7)دانشجویان (8)دانشجویان (9)دانشجویان (10)دانشجویان (11)دانشجویان (12)دانشجویان (13)دانشجویان (14)دانشجویان (15)دانشجویان (16)دانشجویان (17)