دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در مصلی شهرستان آمل با تعدادی از خانواده شهدای مدافع حرم دیدار کرده به گفتگو پرداخت.

4N0A2678 copy4N0A2714 copy4N0A2773 copy4N0A2778 copy4N0A26614N0A26934N0A2702